• Regulamin aplikacji BikeService
   

  §1. Definicje

  1. Aplikacja – oprogramowanie i system zgłoszeniowy BikeService w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, obsługiwany przez BikeService i rozpowszechniany pod nazwą „BikeService”, dostępny w sieci Internet w domenie http://www.bikeserviceapp.pl oraz http://www.bikeserviceapp.com. Aplikacja przeznaczona jest dla Klientów i służy do rezerwowania napraw przez Klientów w celu zawierania umów o świadczenie Usług przez Usługodawców.
  2. Klient – osoba fizyczna, która dokonuje rezerwacji napraw w celach niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w celu korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawców.
  3. Usługodawca – serwis rowerowy, który korzysta z systemu zgłoszeniowego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową i posiada konto w systemie zgłoszeniowym.
  4. Użytkownik – Klient
  5. Konto – część Aplikacji wraz z zespołem rozwiązań informatycznych pozwalających na korzystanie z Aplikacji zalogowanym Klientom. Konto jest tworzone automatycznie po dokonaniu pierwszej rezerwacji.
  6. Usługa – usługi oferowane za pomocą Aplikacji przez Usługodawców, w szczególności w dziedzinie naprawy rowerów i tematyki z tym związanej.
  7. Rezerwacja – dokonanie rezerwacji Usługi przez Klienta za pomocą Aplikacji.
  8. BikeService – marka firmy MD Management z siedzibą w Warszawie, ul. Batalionu AK Karpaty 5A/23 wpisana do CEIDG o nr REGON 362192418 oraz NIP 5632351191 będąca administratorem Aplikacji oraz posiadająca prawa autorskie do Aplikacji.

  §2. Zakres usług BikeService

  1. BikeService udziela Klientom dostępu do Aplikacji umożliwiającej nawiązanie kontaktu pomiędzy Klientem, a Usługodawcą w celu zawierania umów o świadczenie Usług. Za pośrednictwem Aplikacji Klienci mogą dokonywać Rezerwacji Usługi. Aplikacja dostępna jest w sieci Internet w domenie www.bikeserviceapp.pl, można ją również zainstalować na urządzeniu mobilnym posiadającym dostęp do Internetu.
  2. BikeService w celu umożliwienia Klientom dokonywania Rezerwacji Usług udziela Klientom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania z Aplikacji, ograniczonej do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, licencji na korzystanie z Aplikacji (dalej „Licencja”)
  3. BikeService jedynie udostępnia Aplikację w celu umożliwienia nawiązania kontaktu oraz zawierania umów o świadczenie Usług, nie jest stroną tych umów, oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klientów za należyte wykonanie umowy.
  4. BikeService będzie dbać o zapewnienie prawidłowej dostępności Aplikacji jak również o jak najszybsze usuwanie wszelkich awarii spowodowanych błędnym działaniem Aplikacji. Klientom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zapewnienia stałej i nieprzerwanej dostępności Aplikacji, a także jakiekolwiek roszczenia z tytułu wyłączenia funkcjonowania Aplikacji.
  5. BikeService nie pobiera od Klientów żadnych opłat za korzystanie z Aplikacji.

  §3. Klient

  1. Klientem może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego na utworzenie Konta. Dokonując procesu Rejestracji osoba niepełnoletnia oświadcza, że posiada zgodę, o której mowa powyżej.
  2. Klient uzyskuje dostęp do funkcjonalności i treści Aplikacji bez potrzeby logowania.
  3. Poprzez dokonanie Rezerwacji Klient akceptuje Regulamin oraz warunki Licencji.
  4. Poprzez dokonanie Rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych przy Rezerwacji
  5. Poprzez Rezerwację i oznaczenie konketnej pozycji Klient wyraża zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem Aplikacji lub bezpośrednio od BikeService powiadomień związanych z korzystaniem z Aplikacji oraz jej funkcjonowaniem, w szczególności dotyczących zawarcia umowy z Usługodawcą (np. potwierdzenie Rezerwacji lub jej anulowanie). Wszelkie powiadomienia przewidziane w Regulaminie kierowane będą na adres email Klienta podany podczas robienia Rezerwacji. Klient może otrzymać powiadomienia poprzez sms na podany nr telefonu.
  6. Klient dobrowolnie podaje kompletne dane osobowe, zgodne z prawdą oraz inne dane wymagane podczas Rezerwacji. Ma prawo do ich sprawdzania i aktualizowania bez jakichkolwiek wezwań ze strony BikeService. Dane osobowe Klienta znajdują się w zbiorze danych Administratora – MD Management i Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także ograniczenia ich przetwarzania na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy  uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r PE i Rady (zwanego RODO). Dane osobowe Klienta będą przechowywane w sposób zapewniający poufność, integralność oraz dostępność zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  7. Wszelkie dane i informacje udostępniane są przez Klienta dobrowolnie. Klient wprowadzając dane do Aplikacji oświadcza, że jest uprawniony do ich umieszczenia i swoim działaniem nie narusza praw osób trzecich. Wszelkie informacje i dane udostępnione przez Klienta w Aplikacji powinny być prawdziwe. BikeService działa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").
  8. Klient wyraża zgodę na to, że dane osobowe oraz inne dane i informacje udostępnione przez niego w Aplikacji będą dostępne dla Usługodawców, BikeService i podmiotów z nim współpracujących.
  9. Klient wyraża zgodę na to, że Usługodawcy będą kontaktować się z nim bezpośrednio na podany przez Klienta podczas Rezerwacji adres email lub numer telefonu.
  10. Klient zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji tylko w sposób zgodny z jej przeznaczeniem. Klient zobowiązany jest do niepodejmowania działań zakłócających pracę Aplikacji. Klient nie może sam ani przy udziale osób trzecich zmieniać, obchodzić i łamać zabezpieczeń Aplikacji, jak również nie może wywierać negatywnego wpływu na Aplikację powodując jej uszkodzenia lub doprowadzając do jej przeciążenia.
  11. Zakazane jest umieszczanie w Aplikacji oraz Koncie informacji sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. Zakazane jest również umieszczanie zdjęć (jeśli jest dostępna taka możliwość) naruszających prawo, o charakterze pornograficznym, jak również sprzecznych z dobrymi obyczajami. W razie naruszenia tego punktu BikeService jest uprawniona do usunięcia danych albo zdjęcia, czasowego zablokowania lub usunięcia Konta Klienta.
  12. Klientowi nie wolno kopiować, modyfikować i rozpowszechniać oraz reprodukować całości lub części Aplikacji.
  13. Klient nie może umożliwiać osobom trzecim dostępu do Aplikacji. Za poufność i bezpieczeństwo swojego Konta odpowiedzialny jest wyłącznie Klient, który zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania BikeService o bezprawnym wykorzystaniu jego Konta przez osoby trzecie.
  14. Klient ponosi odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem z Aplikacji oraz za treści umieszczone w swoim Koncie w Aplikacji. Naruszenie prawa przez Klienta podczas korzystania z Aplikacji, zwalnia BikeService z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich. Klient zobowiązany jest do pokrycia w stosunku do BikeService szkody oraz wszelkich kosztów, jakie BikeService poniesie w przypadku naruszenia prawa, zasad korzystania z Aplikacji lub Regulaminu przez Klienta.
  15. Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować BikeService, jeżeli osoby trzecie będą dochodzić swoich roszczeń w związku z naruszeniem prawa przez Klienta.
  16. Klient nie może przetwarzać ani wykorzystywać danych osobowych pozostałych Użytkowników, które zostaną mu udostępnione podczas korzystania z Aplikacji.
  17. Klient ma prawo usnuąć trwale swoje dane osobowe w dowolnym momencie z bazy BikeService na wyraźną prośbę, kontaktując się z BikeService drogą mailową na adres

  §4. Rezerwacja Usługi przez Klienta

  1. Za pośrednictwem Aplikacji Klient może dokonać Rezerwacji Usługi. Rezerwacja Usługi potwierdzana jest przez Usługodawcę automatycznie za pośrednictwem systemu zgłoszeniowego. Klient otrzymuje powiadomienie o potwierdzeniu Rezerwacji.
  2. Poprzez Rezerwację Usługi i jej potwierdzenie przez Usługodawcę dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą, której wykonanie regulują właściwe przepisy prawa, z zastrzeżeniem możliwości anulowania Rezerwacji przez Klienta. Jeżeli ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, np. zawarcie umowy wymaga formy pisemnej bądź innej formy szczególnej, zarówno Klient, jak i Usługodawca, po potwierdzeniu Rezerwacji przez Usługodawcę, może dochodzić zawarcia umowy, z zastrzeżeniem możliwości anulowania Rezerwacji przez Klienta.
  3. Rezerwacja Usługi może zostać anulowana w przypadku jeśli Klient nie przyprowadzi roweru do serwisu lub dobrowolnie zrezygnuje z naprawy roweru. Anulowanie Rezerwacji z zachowaniem warunków określonych przez Usługodawcę jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy przez Klienta, którego skutki regulują właściwe przepisy prawa.
  4. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za Usługę bezpośrednio Usługodawcy na warunkach wskazanych przez Usługodawcę przy danej Usłudze. BikeService nie oferuje możliwość dokonania płatności za pomocą Aplikacji.

  §5. Uprawnienia i odpowiedzialność BikeService

  1. W przypadku skierowania jakichkolwiek roszczeń do BikeService lub też żądania udostępnienia danych Klienta przez uprawnione organy lub przez podmiot zamierzający dochodzić roszczeń, BikeService jest uprawniony do zapoznania się ze stanem faktycznym oraz do ewentualnego zabezpieczenia i przekazania danych Klienta i innych informacji zamieszczonych w Aplikacji, niezbędnych do realizacji i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub spełnienia żądań. Wszystkie czynności podejmowane przez BikeService będą dokonywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Kształtowanie zawartości Aplikacji jest wyłącznym uprawnieniem BikeService. BikeService jest uprawniony w szczególności do modyfikacji i usunięcia treści i funkcji Aplikacji, a także przeniesienia praw do Aplikacji na osobę trzecią wraz z bazą danych Klientów z poszanowaniem zasad wynikających z RODO.
  3. BikeService nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. przerwy w funkcjonowaniu Aplikacji,
   2. funkcjonowanie systemów teleinformatycznych oraz sieci telekomunikacyjnych przy dokonywaniu Rezerwacji przez Użytkowników za pośrednictwem Aplikacji,
   3. problemy lub utrudnienia techniczne związane z działaniem sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego, które utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie z Aplikacji lub z usług oferowanych za jej pośrednictwem,
   4. autentyczność, rzetelność, poprawność i kompletność danych i informacji zamieszczonych w Aplikacji przez Użytkowników oraz przekazywanych pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem Aplikacji,
   5. szkody spowodowane przez Użytkowników w związku z funkcjonowaniem Aplikacji lub ich działalnością w niej, w tym związane z naruszeniem przez nich Regulaminu, nieuprawnionym wykorzystaniem danych udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji, podaniem danych i informacji nieprawdziwych, niekompletnych, nieaktualnych, lub zaniechaniem ich aktualizacji,
   6. szkody spowodowane przez Użytkowników w związku z nienależytym wykonaniem bądź niewykonaniem przez nich umów zawartych za pośrednictwem Aplikacji,
   7. szkody spowodowane przez Użytkowników poprzez naruszenie praw osób trzecich,
   8. szkody spowodowane działaniem osób trzecich,
   9. szkody spowodowane w związku ze sprzedażą oraz świadczeniem za pośrednictwem Aplikacji Usług, w szczególności Usług wykonanych nienależycie, bez zachowania wymaganych standardów, naruszających przepisy prawa lub nieposiadających oferowanych właściwości,
   10. szkody spowodowane w związku z brakiem zdolności Użytkowników do zawierania umów za pośrednictwem Aplikacji oraz w związku z niewypłacalnością Użytkowników,
   11. szkody poniesione przez Klientów w związku z zablokowaniem lub usunięciem z Aplikacji Konta.
  4. BikeService ponosi odpowiedzialność wobec Klientów wyłącznie za szkody poniesione przez Klientów na skutek korzystania z Aplikacji, które powstały wyłącznie z winy umyślnej BikeService.
  5. BikeService jest uprawniony do częściowego lub całkowitego wyłączenia funkcjonowania Aplikacji w celu przeprowadzenia jej naprawy lub modernizacji bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym Klientów. W przypadku całkowitego wyłączenia funkcjonowania Aplikacji na stronie internetowej BikeService zostanie opublikowany stosowny komunikat.
  6. BikeService jest uprawniony do udostępnienia podmiotom trzecim Aplikacji, w tym udzielenia dostępu do Kont Klientów w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Aplikacji, zapewnienia jego obsługi i przestrzegania postanowień Regulaminu.
  7. BikeService jest uprawniony do powierzenia podmiotowi trzeciemu administracji danymi osobowymi udostępnionymi w Aplikacji.
  8. BikeService jest uprawniony do przeniesienia w całości lub w części wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Aplikacją bez konieczności uprzedniego wyrażenia zgody przez Klientów.
  9. BikeService jest uprawniony do opublikowania liczby Klientów.

  §6. Reklamacje

  1. Nieprawidłowości w działaniu Aplikacji mogą być reklamowe przez Klientów poprzez stosowne zawiadomienie BikeService lub osoby działające w jej imieniu.
  2. Reklamacje należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
  3. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadkach zawiłych lub gdy rozpoznanie reklamacji nie będzie możliwe w powyższym terminie z przyczyn niezawinionych przez BikeService, BikeService zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu na rozpoznanie reklamacji.
  4. BikeService zastrzega sobie prawo żądania od reklamującego udzielenia informacji lub wyjaśnień w sytuacji, gdy wymaga tego rozpoznanie reklamacji. Wyjaśnienia lub informacje powinny być udzielone przez Usługodawcę w terminie 7 dni. W przypadku uchybienia temu terminowi BikeService jest uprawniony do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
  5. Decyzja BikeService w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

  §7. Środki Techniczne

  1. W celu korzystania z Aplikacji konieczne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej oraz przeglądarki internetowej. Skorzystanie z usług BikeService za pośrednictwem Aplikacji wymaga aktywnego połączenia z Internetem. Korzystanie z Aplikacji na urządzeniu mobilnym wymaga dysponowania sprawnym urządzeniem mobilnym. Klient we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność powinien zadbać o spełnienie wymogów technicznych urządzenia mobilnego, jego konfigurację, aktualność oprogramowania oraz o dostęp do Internetu. Koszty zakupu urządzenia mobilnego, innych urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz koszty połączenia z Internetem, ponosi w całości Klient.
  2. BikeService posługuje się plikami typu "cookies", które umożliwiają gromadzenie informacji związanych z korzystaniem z Aplikacji. Pliki "cookies" to pliki tekstowe, które zapisywane są na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających Aplikację, w celu zapisywania w nich informacji i danych dotyczących korzystania z Aplikacji. Brak włączonej obsługi plików "cookies" może powodować nieprawidłowości lub utrudnienia w funkcjonowaniu Aplikacji.

  §8. Dane osobowe i polityka prywatności

  1. Administratorem danych osobowych Klientów w zakresie, w jakim są one niezbędne do robienia Rezerwacji w Aplikacji jest MD Management  z siedzibą w Warszawie przy ul. Batalionu AK Karpaty 5A/23 wpisane do CEIDG o nr REGON 362192418 oraz NIP 5632351191
  2. Dane przetwarzane są przez BikeService dla potrzeb zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Aplikacji i realizacji jej funkcji umożliwiania nawiązywania kontaktu pomiędzy Klientem a Usługodawcą i zawierania umów o świadczenie Usług. Podanie danych następuje dobrowolnie, ale jest niezbędne do korzystania z Aplikacji.
  3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania i usuwania.
  4. BikeService nie wykorzystuje ani nie przechowuje danych osobowych oraz innych danych i informacji udostępnionych przez Klientów, w celach komercyjnych i marketingowych, ani nie sprzedaje tych danych podmiotom trzecim.
  5. Dostęp do danych osobowych udostępnionych przez Klientów w Aplikacji uzyskają Usługodawcy, z których Usług Klient zdecyduje się skorzystać. Dostęp do danych osobowych udostępnionych przez Klientów w publicznym Profilu mają wszyscy użytkownicy sieci Internet, czego Klient jest świadomy.
  6. Wszelkie informacje na temat wykorzystania danych osobowych, jak również dostępu do ich treści lub sposobu aktualizacji należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres email: 

  §9. Postanowienia końcowe

  1. BikeService zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany zostaną opublikowane w postaci zaktualizowanej treści na stronie internetowej http://www.bikeserviceapp.pl oraz bezpośrednio w aplikacji BikeService
  2. Nowe brzmienie Regulaminu obowiązuje od dnia opublikowania treści na niniejszej stronie .
  3. Klient może nie zaakceptować zmian Regulaminu poprzez żądanie usunięcia Konta w terminie 7 dni. W przypadku, gdy Konto nie zostanie usunięte przyjmuje się, że Klient zaakceptował zmiany.
  4. BikeService zastrzega, że Aplikacja oraz wszelkie teksty oraz elementy graficzne umieszczone przez BikeService w Aplikacji stanowią przedmiot jej praw autorskich lub praw wynikających z licencji.
  5. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.
  6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018.
 • Regulamin Transportu BikeService
   


  §1. Definicje

  1. Właściciel roweru – równocześnie użytkownik aplikacji BikeService, osoba uprawniona do wydania roweru Kurierowi, osoba posiadająca dokumenty potwierdzające własność roweru przekazanego do transportu.
  2. Kurier – osoba odbierająca rower od właściciela. Kurier pracuje w odzieży firmowej oznakowanej logotypem BikeService.
  3. Rezerwacja – dokonanie rezerwacji Usługi przez Klienta za pomocą Aplikacji lub strony intetnetowej http://www.bikeserviceapp.pl.
  4. Usługa – transport rowerów door2door prowadzony na terenie aglomeracji Warszawskiej.
  5. Aplikacja – oprogramowanie i system zgłoszeniowy BikeService w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, obsługiwany przez BikeService i rozpowszechniany pod nazwą „BikeService”, dostępny w sieci Internet w domenie http://www.bikeserviceapp.pl. Aplikacja przeznaczona jest dla właścicieli rowerów i służy do rezerwowania napraw przez Klientów w celu zawierania umów o świadczenie Usług przez Usługodawców.
  6. Bike Service – marka firmy MD Management z siedzibą w Warszawie, ul. Batalionu AK Karpaty 5A, wpisana do CEIDG o nr REGON 362192418 oraz NIP 5632351191 będąca administratorem Aplikacji oraz posiadająca prawa autorskie do Aplikacji.

  §2. Realizacja usługi transportu

  1. Transport Door2Door obejmuje dostarczanie roweru do lub z serwisu rowerowego w ramach zgłoszenia naprawy roweru przez aplikację BikeService lub stronę internetową http://www.bikeserviceapp.pl w wybranym serwisie. Do Państwa dyspozycji zostaje wyznaczona odpowiednio przeszkolona osoba z wiedzą techniczną w zakresie mechaniki rowerowej.
  2. Usługa może być realizowana po wskazaniu miejsca, z którego rower musi zostać odebrany i ewentualnie zwrócony według zaznaczonej opcji w aplikacji BikeService.
  3. Usługa jest realizowana na terenie Warszawy oraz w gminach ościennych w odległości maksymalnej do 10 km od granicy miasta.
  4. Koszty usługi transportu (w jedną stronę) w formie door-to-door:
   • 60 zł brutto – na terenie Warszawy 
   • 100 zł brutto – po za granicami miasta (do 10km)
   • w przypadku przewozu kilku rowerów na raz, cena jest ustalana indywidualnie.
     
  5. W przypadku odbioru roweru od właściciela, kurier pobiera opłatę z góry lub po przywiezieniu roweru z naprawy, w zależności od wybranej formy transportu. Na miejscu jest wystawiane potwierdzenie przyjęcia zlecenia transportowego na podstawie numeru ID znajdującego się w aplikacji. Płatność za usługę transportu odbywa się za pomocą gotówki lub karty płatniczej.
  6. Transport na zawody będzie odbywał się po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem oraz według kalendarza umieszczonego na stronie www.bikeserviceapp.pl/aktualności
  7. BikeService odpowiada tylko i wyłącznie za transport roweru.


  §3. Bezpieczeństwo

  1. Każdy rower na czas transportu jest ubezpieczony na terenie Polski
  2. Ubezpieczenie obejmuje uszkodzenia lub całkowite zniszczenie roweru tylko podczas transportu oraz jego kradzież w czasie realizowania usługi przewożenia.
  3. Ubezpieczenie nie obejmuje uszkodzeń powstałych przed oddaniem roweru do transportu oraz uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego serwisowania przez serwis wskazany przez użytkownika.
  4. Usługę transportu realizuje tylko i włącznie odpowiednio ubrana i oznakowana osoba, która poświadcza odbiór roweru specjalnie do tego przygotowaną kartą z oznaczeniamy BikeService. Samochód również posiada oznaczenia BikeService. Prosimy o nie wydawanie rowerów innym osobom.

  §4. Reklamacje

  1. Nieprawidłowości w działaniu Aplikacji mogą być reklamowe przez Klientów poprzez stosowne zawiadomienie BikeService lub osoby działające w jej imieniu.
  2. Reklamacje dotyczące transportu należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
  3. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadkach zawiłych lub gdy rozpoznanie reklamacji nie będzie możliwe w powyższym terminie z przyczyn niezawinionych przez BikeService, BikeService zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu na rozpoznanie reklamacji.
  4. BikeService zastrzega sobie prawo żądania od reklamującego udzielenia informacji lub wyjaśnień w sytuacji, gdy wymaga tego rozpoznanie reklamacji. Wyjaśnienia lub informacje powinny być udzielone przez Usługodawcę w terminie 7 dni. W przypadku uchybienia tego terminu BikeService jest uprawniony do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
  5. BikeService nie przyjmuje reklamacji związanych z niewłaściwą naprawą roweru przez wskazany w Aplikacji serwis.

  §5. Postanowienia końcowe

  1. BikeService transport nie odpowiada za jakość wykonanego serwisu oraz powstałych tam ewentualnych uchybień.
  2. Kurier ma prawo odmówienia przyjęcia roweru do transportu w przypadku stwierdzenia, że rower jest w stanie nienadającym się do naprawy np. pęknięta lub złamana rama, brak istotnych elementów mechanicznych itp.
  3. Kurier ma prawo odmówienia przyjęcia roweru do transportu w przypadku podejrzenia, że rower jest kradziony.
  4. Kurier ma prawo naliczyć dodatkową opłatę w przypadku nie stawienia się Klienta lub osoby przez niego upoważnionej do przekazania lub odbioru roweru, w uzgodnionym terminie i miejscu. Klient zostanie obciążony opłatą dodatkową w wysokości 50 zł brutto.
  5. Wszystkie zgłoszenia transportowe są przyjmowane tylko i wyłącznie za pomocą aplikacji BikeService. Regulamin korzystania z aplikacji jest dostępny pod adresem www.bikeserviceapp.pl/regulamin/aplikacja
  6. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.
  7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023r.